Tekstil Terbiye işlemlerini meslek haline getirmiş olan gerçek ve tüzel kişilerin bu sanayi kolunu tekstil üretimindeki etkin rolüne kavuşturarak memleket ekonomisine yararlı olmak. Kuruluşların birbirlerine dayanışma ve güven duyacağı ortamı hazırlamak suretiyle bu sanayinin gelişmesine hizmet etmek. Mesleki ve sosyal ihtiyaçların elbirliği ile sağlanması ve çağın gerektirdiği teknolojik düzeye ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmak.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez.

 

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

E-BÜlten Aboneliği
Haberlerden ve duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen kayıt olun.